65t111

H̼ô̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼?̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼la̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼?̼

M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼”̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼t̼ứ̼c̼ ̼ɡ̼ɪ̼ậ̼п̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼

N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼

̼C̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼!̼”̼

̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

L̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼–̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼”̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼ ̼S̼a̼o̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼à̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.